การถ่ายทำภาพยนตร์ในสยามเริ่มขึ้นโดย พระบรมวงศ์เธอ
 พระองค์เจ้าทองแถมถวัลยวงศ์ กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ
 พระเจ้าน้องยาเธอในรัชกาลที่ ๕ ซึ่งทรงสั่งซื้อกล้องถ่าย
ภาพยนตร์และอุปกรณ์ต่างๆเข้ามาในสยามเมื่อครั้งที่พระองค์ทรง
ตามเสด็จฯ พระพุทธเจ้าหลวง  ประพาสยุโรปครั้งแรกเมื่อปี ๒๔๔๐
โดยทรงเริ่มถ่ายทำภาพยนตร์ด้วยฝีพระหัตถ์ของพระองค์เองเป็น
การส่วนพระองค์ตั้งแต่เมื่อปี ๒๔๔๓ เป็นต้นมาจนสิ้นแผ่นดิน
รัชกาลที่ ๕
 ภาพยนตร์ส่วนใหญ่ที่ทรงถ่ายคือการบันทึกพระราชกรณียกิจ
ในพระราชพิธีสำคัญๆของพระพุทธเจ้าหลวง
 นอกจากทรงถ่ายภาพยนตร์แล้วยังทรงเป็นผู้จัดฉายภาพยนตร์
เก็บค่าดูจากสาธารณชน โดยเฉพาะในงานออกร้านขายของ
ประจำปีของวัดเบญจมบพิตรฯ นอกจากพระองค์แถมถวัลยวงศ์แล้ว
 ผู้ถ่ายภาพยนตร์อีกรายหนึ่งคือ  พระศรัทธาพงศ์
(ต่วย) เจ้าของโรงหนังรัตนปีระกา(โดม สุขวงศ์.๒๕๓๓,หน้า ๙)